Bilanço ve gelir tablolarını görüntülemek istediğiniz, 'hisse' ve 'dönemi' seçerek 'Tamam' butonuna basınız.
Hisse Dönem Baz Tür
       
 
AKSU ENERJİ
  2017/06 2017/03 2016/12 2016/09
VARLIKLAR
  Dönen Varlıklar 3,583,938 2,334,167 903,271 1,504,069
    Nakit ve Nakit Benzerleri 1,209,592 67,877 4,952 401,905
    Finansal Yatırımlar 0 0 0 0
    Ticari Alacaklar 1,180,735 1,183,657 312,053 449,604
    Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0
    Diğer Alacaklar 271,481 271,481 157,600 157,600
    Stoklar 0 0 0 0
    Canlı Varlıklar 0 0 0 0
    Diğer Dönen Varlıklar 922,130 811,152 428,666 494,960
    (Ara Toplam) 3,583,938 2,334,167 903,271 1,504,069
    Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0
  Duran Varlıklar 65,734,742 65,402,112 56,182,754 53,535,231
    Ticari Alacaklar 0 29,532 0 0
    Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0
    Diğer Alacaklar 29,532 0 23,265 14,008
    Finansal Yatırımlar 22,487,525 0 22,487,525 0
    Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 20,825,482
    Canlı Varlıklar 0 0 0 0
    Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0
    Stoklar 0 0 0 0
    Maddi Duran Varlıklar 33,288,789 33,475,100 24,366,683 23,278,916
    Şerefiye 0 0 0 0
    Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9,102,915 9,204,098 9,305,281 9,415,181
    Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0
    Diğer Duran Varlıklar 825,981 22,693,382 0 1,644
TOPLAM VARLIKLAR 69,318,680 67,736,279 57,086,025 55,039,300
KAYNAKLAR - - - -
  Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,843,835 5,307,701 3,850,435 3,554,199
    Finansal Borçlar 2,642,816 3,238,473 3,361,648 3,045,775
    Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
    Ticari Borçlar 806,660 1,670,459 89,828 77,168
    Diğer Borçlar 3,807 1,926 25,615 1,319
    Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0
    Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0
    Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0
    Borç Karşılıkları 349,610 313,078 315,046 315,046
    Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 40,942 83,765 58,298 114,891
    (Ara Toplam) 3,843,835 5,307,701 3,850,435 3,554,199
    Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0
  Uzun Vadeli Yükümlülükler 35,210,439 31,803,825 20,139,696 18,927,227
    Finansal Borçlar 31,035,657 27,654,630 16,099,363 14,999,217
    Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0
    Ticari Borçlar 0 0 0 0
    Diğer Borçlar 0 0 0 0
    Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0
    Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0
    Uzun vadeli karşılıklar 630,257 597,099 549,564 571,492
    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) 0 0 0 0
    Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3,544,525 3,552,096 3,490,769 3,356,518
    Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0
Özkaynaklar 30,264,406 30,624,753 33,095,894 32,557,874
    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 30,264,406 30,624,753 33,095,894 32,557,874
      Ödenmiş Sermaye 8,352,000 8,352,000 8,352,000 8,352,000
      Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0
      Hisse Senedi İhraç Primleri 194,955 0 194,955 194,955
      Değer Artış Fonları 0 0 0 0
      Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1,570,456 1,570,456 1,570,456 1,570,456
      Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 10,109,342 10,109,342 11,253,306 11,253,306
      Dönem Net Kar/Zararı -2,844,461 -2,509,193 -1,143,964 -1,676,252
        Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0
      Diğer Özsermaye Kalemleri 12,882,114 13,102,148 12,869,141 12,863,409
    Azınlık Payları 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 69,318,680 67,736,279 57,086,025 55,039,300
AKSU ENERJİ
  2017/06 2017/03 2016/12 2016/09
Sürdürülen Faaliyetler
  Satış Gelirleri 3,619,793 1,348,933 3,355,912 2,419,997
  Satışların Maliyeti (-) -3,501,726 -2,485,782 -1,722,604 -1,643,360
  Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 118,067 -1,136,849 1,633,308 776,637
  Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0
  Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0
  Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
  Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 118,067 -1,136,849 1,633,308 776,637
  Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0
  Genel Yönetim Giderleri (-) -360,244 -186,107 -655,616 -467,459
  Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0
  Diğer Faaliyet Gelirleri 72,766 1,968 37,411 37,411
  Diğer Faaliyet Giderleri (-) -135,773 -15,425 -23,655 -8,388
  Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) -305,184 -1,336,413 991,448 338,201
  Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 885 885 155,691 152,192
    Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 885 885 155,691 152,192
    Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0
    Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0
  Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 -1,662,043
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -304,299 -1,335,528 1,147,139 -1,171,650
  Finansal Gelirler (Esas Faaliyet Dışı) 362,923 197,040 29,663 12,001
  Finansal Giderler (Esas Faaliyet Dışı) (-) -2,852,572 -1,318,891 -2,242,422 -532,426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -2,793,948 -2,457,379 -1,065,620 -1,692,075
  Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -50,513 -51,814 -78,344 15,823
     Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 -38,651
     Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -50,513 -51,814 -78,344 54,474
     Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2,844,461 -2,509,193 -1,143,964 -1,676,252
DURDURULAN FAALİYETLER - - - -
  Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -2,844,461 -2,509,193 -1,143,964 -1,676,252
Dönem Kar/Zararının Dağılımı - - - -
  Ana Ortaklık Payları -2,844,461 -2,509,193 -1,143,964 -1,676,252
  Azınlık Payları 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0